Search form

Mga Kaazi 5:31

31Ya Diyos ani ya minbohat kanangiza nga Oloolo daw Manlolowas dizan ka toong too dazaw anhatag ka mga taga Israil ka logar ka paghinelsel dazaw pasaylohon na Diyos ya kanirang mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index