Search form

Mga Kaazi 5:32

32Kami ya minpanan-og kaini. Kamhan ya Madazaw nga Ispirito nga inhatag na Diyos dizan ka mga magatoman ka toong sindo ani ya mintabang kanami ka pagpanan-og kaini. Ani ini ya pagsambag na mga sinarigan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index