Search form

Mga Kaazi 5:36

36Kay izang mahon-a pen may isang ka tao nga si Todas ya ngaran. Gosto naiza nga dakola ya toong pagkadato. Kamhan may mga opat nga ka gatos nga tao nga minsakop kanangiza. Pagkadogay kaiza imbono iza kamhan namagkabelagbelag di ya tanan mga sakop naiza kay wara di ya kanirang oloolo. Agon ya hinang ni Todas wara makapadazon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index