Search form

Mga Kaazi 5:37

37Kamhan ya panahon ka pagpalista na gobirnador ka mga tao si Hodas nga taga Galiliya minpadakola disab iza ka toong ngaran. Mataed disab ya toong mga sakop. Pagkadogay kaiza imbono iza kamhan namagkabelagbelag disab ya tanan mga sakop naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index