Search form

Mga Kaazi 5:4

4Ka wara pen mazo ibaligza ya lopa, kamazo iton. Pagbaligza mazo kaiton nga lopa ya kowarta kamazo gihapon. Kamhan wara gazed kami magleges kamazo ka paghatag kanami ka bisan geramay ka. Kay ono sa kamo maghena-hena ka paglimed kanami? Ya Diyos iza ya imbakakan mazo, diri kon tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index