Search form

Mga Kaazi 5:40

40Kamhan mintoo siran ka toong tambag kaniran. Pagpaseled niran ka mga sinarigan pagbalik inpalatos gazed siran. Kamhan imbahegan nga nagalaong nga magheneng kamo pagtoldo ka mga tao mahitenged ka ngaran na kamazong oloolo. Kamhan imbohian siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index