Search form

Mga Kaazi 5:41

41Na, pagpanaw na mga sinarigan dizan ka hokmanan dakola gazed ya kanirang kasaza kay siran ya mga pinili na Diyos ka pag-anget ka mga kalised kay si Hisos ya insakopan niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index