Search form

Mga Kaazi 5:42

42Kamhan kada aldaw bisan dalem ka dakolang lagkaw na Diyos, bisan dizan ka mga lagkaw na mga tao nagasindo siran ka mga tao daw ipasabot nga si Hisos iza matood si Kristo nga hari nga pinili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index