Search form

Mga Kaazi 5:8

8Kamhan si Pidro nangotana kanangiza nga magsogilen ko kanao, daw inhorot mazo paghatag kanami ya halin ka kamazong lopa? Minsambag si Sapira nga hee ani matood iton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index