Search form

Mga Kaazi 5:9

9Kamhan nangotana si Pidro pag-isab nga kay ono sa kamo magsabot daan ka pagpanoray ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos? Bantay kay ya mga nakalebeng ka kanmong bana mindateng di siran ka pirtahan kay ilebeng disab ko kaan!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index