Search form

Mga Kaazi 6

1Ka wara pen madogay ka nagadogang pen ka pagtaed ya mga ansakop kan Hisos ya mga Yodayo nga Ginirika ya saba nagamahay siran ka mga Yodayo nga Hinibriyo ya saba. Kay ya mga balo nga babazi nga sakop niran wara katagi koni ka bahin kada aldaw ka pagpanhatag ka makaen ka kada isa. 2Kamhan ya mga napolo may dowa nga sinarigan ni Hisos minpatipon siran ka tanan mga sakop ni Hisos kay long-on nga diri kon madazaw kon pasagdan nami ya pagwali ka sindo na Diyos dazaw aligarahen ka pagpakaen ka mga tao. 3Agon mga kaibahan, dizan kamazo magpili kamo ka pitong bolos nga amaama nga inharian na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos daw dakola disab ya kasabtan niran mahitenged ka sindo na Diyos. Kamhan siran ya an-aligara ka pagpakaen ka mga tao. 4Kay kami ya anhatag ka tanan kaogaringen nami ka pag-ampo daw pagwali. Ani ini ya intogon na mga sinarigan ka tanan mga sakop ni Hisos.

5Kamhan ya tanan mga tao gosto kaiton nga plano na mga sinarigan. Agon may pitong ka tao nga impili niran. Ya primiro ani si Istiban. Heget gazed ya pagtoo naiza kan Hisos kay inharian iza na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Sonod si Pilipo daw si Prokoro daw si Nikanor daw si Timon daw si Parminas daw si Nikolas nga taga Antiyokya. Bisan diri kon Yodayo ya ginikanan ni Nikolas minsakop iza ka tinoohan na mga Yodayo. 6Pagkakamhan niran pagpili kaiton nga mga pitong ka tao indara ngaro ka mga sinarigan. Kamhan minpangamozo ya mga sinarigan ka Diyos. Minpandampa disab ka mga olo nirang pito kay ani ya pagpakilala dizan ka mga iba nga ya pitong ka tao magtabangay di siran ka mga sinarigan ka pagdomara ka mga sakop ni Hisos. 7Kamhan doro ka siyodad nga Hirosalem mataed ya mga anpanalinga ka sindo nga garing ka Diyos. Kamhan ya mga minsakop kan Hisos mindogang pen siran ka pagtaed. Kamhan ya mga mataed nga pari minsakop disab kan Hisos.

8Kamhan si Istiban inpanaranginan iza na Diyos ka madazaw daw gahem. Kamhan dizan ka mga tao minhinang iza ka mga madazaw nga kaberenganan kay timaan iton nga si Hisos labaw gazed iza ka gahem. 9Kamhan minkandizan kan Istiban ya mga iba nga tao. Sakop siran ka isang singbahan na mga Yodayo inngaranan ka Mga Tao nga Binohian kay kaizang mahon-a pen mga oripen siran. Taga Sirini daw taga Alihandriya siran. Garing sab siran ka lopa nga Silisiya daw Asya. Sirang tanan ya minpakiglalis kan Istiban. 10Piro wara siran makadaeg kay inharian si Istiban na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Dakola disab ya kasabtan naiza ka sindo na Diyos. 11Kamhan dizan ka waray lain makakita minsohol siran ka mga iba nga tao dazaw ambetangbetang siran kan Istiban nga nagalaong nga nakabati kami kan Istiban ka pagpanaba ka maonga mahitenged ka kantang karaan nga si Moysis daw ya Diyos.

12Kamhan nazehet ya mga tao kan Istiban. Agon inpadakep iza na mga malaas daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo kay dadhen dizan ka kanirang mga oloolo. 13Kamhan minkawa siran ka mga bakaken ka pagbetangbetang kan Istiban nga nagalaong nga ini nga tao onay iza nagapanaba ka maonga mahitenged kan Moysis daw ya Diyos. 14Kay nakabati kami ka toong toldoan nga nagalaong nga si Hisos nga taga Nazarit geb-en koni naiza ya dakolang lagkaw na Diyos. Isaben sab naiza koni ya mga batasan nga imbilin ni Moysis kanta. Ani ini ya kanirang inpanaba.

15Kamhan si Istiban pagseleng naiza ka tanan mga oloolo madazaw selengan ya bayho singed ka bayho na taga langit nga sinogo nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index