Search form

Mga Kaazi 6:1

1Ka wara pen madogay ka nagadogang pen ka pagtaed ya mga ansakop kan Hisos ya mga Yodayo nga Ginirika ya saba nagamahay siran ka mga Yodayo nga Hinibriyo ya saba. Kay ya mga balo nga babazi nga sakop niran wara katagi koni ka bahin kada aldaw ka pagpanhatag ka makaen ka kada isa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index