Search form

Mga Kaazi 6:11

11Kamhan dizan ka waray lain makakita minsohol siran ka mga iba nga tao dazaw ambetangbetang siran kan Istiban nga nagalaong nga nakabati kami kan Istiban ka pagpanaba ka maonga mahitenged ka kantang karaan nga si Moysis daw ya Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index