Search form

Mga Kaazi 6:12

12Kamhan nazehet ya mga tao kan Istiban. Agon inpadakep iza na mga malaas daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo kay dadhen dizan ka kanirang mga oloolo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index