Search form

Mga Kaazi 6:13

13Kamhan minkawa siran ka mga bakaken ka pagbetangbetang kan Istiban nga nagalaong nga ini nga tao onay iza nagapanaba ka maonga mahitenged kan Moysis daw ya Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index