Search form

Mga Kaazi 6:15

15Kamhan si Istiban pagseleng naiza ka tanan mga oloolo madazaw selengan ya bayho singed ka bayho na taga langit nga sinogo nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index