Search form

Mga Kaazi 6:2

2Kamhan ya mga napolo may dowa nga sinarigan ni Hisos minpatipon siran ka tanan mga sakop ni Hisos kay long-on nga diri kon madazaw kon pasagdan nami ya pagwali ka sindo na Diyos dazaw aligarahen ka pagpakaen ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index