Search form

Mga Kaazi 6:3

3Agon mga kaibahan, dizan kamazo magpili kamo ka pitong bolos nga amaama nga inharian na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos daw dakola disab ya kasabtan niran mahitenged ka sindo na Diyos. Kamhan siran ya an-aligara ka pagpakaen ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index