Search form

Mga Kaazi 6:5

5Kamhan ya tanan mga tao gosto kaiton nga plano na mga sinarigan. Agon may pitong ka tao nga impili niran. Ya primiro ani si Istiban. Heget gazed ya pagtoo naiza kan Hisos kay inharian iza na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Sonod si Pilipo daw si Prokoro daw si Nikanor daw si Timon daw si Parminas daw si Nikolas nga taga Antiyokya. Bisan diri kon Yodayo ya ginikanan ni Nikolas minsakop iza ka tinoohan na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index