Search form

Mga Kaazi 6:6

6Pagkakamhan niran pagpili kaiton nga mga pitong ka tao indara ngaro ka mga sinarigan. Kamhan minpangamozo ya mga sinarigan ka Diyos. Minpandampa disab ka mga olo nirang pito kay ani ya pagpakilala dizan ka mga iba nga ya pitong ka tao magtabangay di siran ka mga sinarigan ka pagdomara ka mga sakop ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index