Search form

Mga Kaazi 6:7

7Kamhan doro ka siyodad nga Hirosalem mataed ya mga anpanalinga ka sindo nga garing ka Diyos. Kamhan ya mga minsakop kan Hisos mindogang pen siran ka pagtaed. Kamhan ya mga mataed nga pari minsakop disab kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index