Search form

Mga Kaazi 7

1Kamhan ya labaw nga pari nangotana iza kan Istiban nga daw matood ya mga sombong niran kanmo? 2Kamhan si Istiban mindiskorso pagsambag kaniran nga nagalaong nga kamo nga mga kaibahan nao daw kamalaasan! Pagpanalinga kamo kay anpataremdem hao kamazo kon ono ya kaazi na kantang mga karaan. Ya Diyos nga nagahela daked ka langit minkarini iza ka kantang karaan nga si Abraham ka nagahela pen iza doro ka lopa nga Misopotamya, wara pen iza maglaling doro ka longsod nga Haran. 3Kamhan minsogo ya Diyos kan Abraham nga nagalaong nga Abraham, bemelag ko naa ka kanmong mga lomon. Kamhan pomanaw ko dini ka kanmong hel-anan. Maglaling ko ngaro ka lopa nga ipakita nao kanmo. Ani ini ya sogo na Diyos kan Abraham.

4Kamhan minpanaw si Abraham ka lopa nga Kaldiya kay minlaling iza doro dapit ka longsod nga Haran. Ka pagkapatay na ama ni Abraham inpalaling iza na Diyos dini kaini nga lopa na kantang hinel-an keteb koman. 5Kamhan pagdateng ni Abraham dini kaini nga lopa wara pen maghatag ya Diyos kanangiza ka pagpanag-iza ka bisan isa ka nga kalakang ka lopa. Kamhan bisan wara pen ya maanak ni Abraham minsaad ya Diyos kanangiza nga nagalaong nga kamo daw ya kanmong mga kaliwatan tagan nao kamo ka pagpanag-iza kaini nga lopa. 6Ka wara pen matoman ya insaad nao kanmo ya kanmong mga kaliwatan mga istranyo siran doro ka aro nga lopa na mga lain tao. Kamhan oripenen siran doro daw daegdaegen siran keteb ka opat nga ka gatos nga ka toig. 7Kamhan silotan nao ya kataohan nga kanirang alagadan. Kamhan mamanaw siran garing kaiton nga dapit kay dini kaini nga lopa hao ya hawagenen niran. Ani ini ya pagpanaba na Diyos kan Abraham. 8Kamhan insogo na Diyos si Abraham ka paghinang ka batasan nga magpatori ya amaama kay timaan ini ka saad na Diyos kan Abraham nga kamo daw ya kanmong mga kaliwatan tagan nao kamo ka pagpanag-iza kaini nga lopa. Kamhan intori ni Abraham si Isak pagdateng ka ikawalo nga aldaw ka pagkatao. Kamhan intori isab ni Isak ya toong maanak nga si Hakob. Kamhan intori ni Hakob ya toong mga maanak nga napolo may dowang bolos sirang tanan. Kamhan siran ya kantang mga karaan.

9Na, ya batasan na mga maanak ni Hakob nga kantang mga karaan min-arig gazed siran kan Hosi nga kanirang gipos-an. Agon minbaligza siran kan Hosi ka pag-oripen doro ka lopa nga Ihipto piro ya Diyos ani ya min-iba kanangiza. 10Kamhan bisan nagaazi si Hosi ka mga masiet nga kalised intabangan iza na Diyos. Kamhan inhatagan iza na Diyos ka dakolang kahagdamanan. Kamhan si Paraon nga hari ka mga taga Ihipto nakaangay iza kan Hosi. Kamhan inpagobirnador ni Paraon si Hosi daw inpabantay ka tanan mga betang naiza.

11Na, pagkagobirnador ni Hosi ka lopa nga Ihipto may pihit ka tibolos Ihipto daw ya lopa nga Kanaan. Kamhan masara gazed ya kabengtas na tanan mga tao. Waray makaen nin Hakob nga kantang mga karaan. 12Na, pagpakabati ka ni Hakob nga may dinapog nga makaen doro ka lopa nga Ihipto inpakaro naiza ya kantang mga karaan doro dazaw makapalit siran ka makaen. 13Na, ka ikadowa niran pagbisita doro minpakilala si Hosi kaniran nga hao ya kamazong gipos-an nga silaong mazo nga patay di. Minpakilala isab kan Paraon nga maglomon siran daw si Hosi. 14Kamhan minsogo si Hosi ka toong mga lomon nga nagalaong nga karohon si Hakob nga kantang ama daw ya tanan mga sakop naiza nga kapitoan may limang ka tao sirang tanan.

15Kamhan nalaling si Hakob ngaro ka lopa nga Ihipto. Kamhan ya lopa nga Ihipto ani ya napatazan ni Hakob daw ya toong mga maanak nga kantang mga karaan. 16Piro ya kanirang mga lawas inbalhin doro ka longsod nga Sikem kamhan doro inlebeng siran ka lebnganan nga daan pinalit ni Abraham garing ka mga maanak ni Hamor.

17Na, pagkaarani ka na tirmino nga tomanen na Diyos ya toong saad kan Abraham ka paghatag ka pagpanag-iza ka lopa nga Kanaan ka toong mga kaliwatan mindogang di gazed ka pagtaed ya kantang mga angay doro ka lopa nga Ihipto kay nadogay di siran paghela doro. 18Kamhan may min-ilis ka paghari ka mga taga Ihipto nga wara makataremdem kan Hosi kay dogay di gazed ya pagkapatay ni Hosi. 19Kamhan inlimbongan na hari ya kantang mga angay. Indaegdaeg siran nga kantang mga karaan. Kamhan insogo siran ka pagbiza ka kanirang mga masoso doro ka oma dazaw mapatay siran. 20Na, ka nagahinang pen ya hari kaiton nga maonga natao di si Moysis nga naazakan na Diyos. Keteb ka tolong ka bolan ya pagtago kan Moysis na toong ginikanan dizan ka kanirang lagkaw dazaw diri patazen. 21Pagsoligsolig ka ni Moysis imbizaan niran dizan ka gawas kamhan nakitan iza na maanak nga babazi ni Paraon. Kamhan imbohi naiza si Moysis. 22Kamhan intoldoan si Moysis ka tanan kahagdamanan na mga Ihiptohanen. Kamhan labaw ka gahem ya mga panaba ni Moysis daw ya toong mga inhinang.

23Na, pagdateng ni Moysis ka kap-atan nga ka toig nga panoigen minbisita iza ka toong angay nga mga taga Israil. 24Kamhan nakitan naiza ya isa kaniran nga imbonalan na taga Ihipto. Kamhan inpatay ni Moysis ya taga Ihipto kay mintabang iza ka toong angay pagbales ka maonga. 25Kay silaong ni Moysis nga ya toong mga angay nahagdam siran daan nga iza ya insogo na Diyos ka pagtabang kaniran ambaza kay wara siran makasabot.

26Pagsonod nga ka aldaw nakitan naiza ya toong mga angay nga nagaaway sirang dowa. Kamhan minbaheg iza kaniran ka paghosay nga nagalaong nga mga higara, abay kamo pag-away kay maglomon sa kamo! 27Kamhan ya isa nga minpakig-away ka toong iba mintolod iza kan Moysis daw nagalaong nga sin-oy minpili kanmo ka pagbeet daw paghokom kanami? 28Daw patazen mo hao singed ka pagpatay mo ka taga Ihipto kahabi? 29Pagpakabati ka ni Moysis kaiton mindalagan iza kay mahaldek iza. Kamhan nagahela iza doro ka longsod nga Madiyan aro ka toong dapit. Pagkadogay kaiza naminze iza doro. Kamhan dowang bolos ya toong maanak nga polos amaama.

30Na, pagdateng ka kap-atan nga ka toig ka doro di si Moysis ka kamingawan nga bobong nga Sinay inpakadizan na Diyos kan Moysis ya toong sinogo dizan ka sagbet nga minlaga di. 31Pagpakakita ka ni Moysis kaiton nga sinogo nabereng iza kon ono iton. Kamhan min-arani iza ka sagbet dazaw sosihen. Kamhan nabatian naiza ya saba na Diyos nga nagalaong nga 32Hao ya Diyos nga hawagenen na kanmong mga karaan. Hao ya Diyos ni Abraham daw si Isak daw si Hakob nga kanmong kaapoan. Kamhan nagapidpid gazed ya lawas ni Moysis ka kahaldek. Wara iza magpadazon pagseleng ka sagbet. 33Kamhan minsogo ya Diyos kan Moysis nga kaw-en mo ya kanmong mga sinilas kay madazaw ya lopa nga intindegan mo kay dini hao kanmo. 34Mahagdam hao nga koman dakola gazed ya kalised na kanaong mga sakop doro ka lopa nga Ihipto. Nabatian disab nao ya kanirang paghangzo kanao. Agon minkarimbaba di hao kay antabang hao kaniran. Komarini ko naa kay pakarohon nao iko ngaro ka Ihipto. Ani ini ya sogo na Diyos kan Moysis.

35Kamhan si Moysis ani ya insogo na Diyos ka pag-oloolo daw pagtabang ka kantang mga karaan. Izang mahon-a pen iza ya insopakan na toong angay nga nagalaong nga sin-oy minpili kanmo ka pagbeet daw paghokom kanami? Piro intabangan iza na sinogo na Diyos nga minkandizan ka sagbet nga minlaga di pagseleng ni Moysis. 36Kamhan si Moysis ya mintoldo kaniran pagpanaw niran garing ka lopa nga Ihipto. Keteb ka kap-atan nga ka toig doro ka Ihipto daw doro ka dagat nga inngaranan ka Mararag daw doro ka kamingawan minhinang iza ka mga madazaw nga kaberenganan kay timaan iton nga labaw ya Diyos ka gahem. 37Kamhan si Moysis ani disab ya minpakahagdam ka kantang karaan nga taga Israil nga nagalaong nga dini kamazo pilien pen na Diyos ya isang propita singed ka pagpili naiza kanao. 38Ka nagapanaw pen ya kantang mga karaan doro ka kamingawan si Moysis ya nagaiba kaniran. Kamhan doro ka bobong nga Sinay minpanaba kanangiza ya sinogo nga garing ka Diyos. Kamhan nadawat ni Moysis ya sindo na Diyos dazaw ihatag isab kanta. 39Piro ya kantang mga karaan diri siran ansogot kan Moysis. Minsopak siran kanangiza kay naazak siran pagbalik ka lopa nga Ihipto. 40Kamhan ka daked pen si Moysis ka bobong nga Sinay minhangzo siran kan Aron nga kanirang pari nga nagalaong nga hinangen mo kanami ya mga diyosdiyos dazaw may anhon-a kanami pagpanaw dini ka kamingawan kay wara kami mahagdam kon hain wani si Moysis nga mindara kanta garing ka lopa nga Ihipto. 41Kamhan inhinang niran ya diyosdiyos nga singed ka hitsora na nati na baka. Kamhan inhalad disab niran ya ihazep kay magpista gazed siran ka pagsaza ka kanirang inhinang. 42Kamhan imbizaan siran na Diyos. Inpasagdan siran naiza ka paghawag ka bolan daw sega daw ya mga bitoon. Ani ya nakatoman ka insoyat na mga propita na Diyos mahitenged ka batasan na mga kataohan nga taga Israil nga nagalaong nga kamo nga mga kaliwatan ni Israil, ka waro pen kamo ka kamingawan ka kap-atan nga ka toig diri kon hao ya inhawag daw haladan mazo. 43Kay nagadaradara kamo ka lalagkaway nga hel-anan na kamazong diyos nga si Molok daw ya hitsora na bitoon nga kamazong diyos nga si Ripan. Siran ya mga diyos nga inhinang mazo dazaw hawagen. Agon ipabihag ta kamo doro ka aro bali pen ka lopa nga Babilonya. Ani ini ya insoyat na mga karaang propita na Diyos mahitenged ka kantang mga karaan.

44Kamhan ya kantang mga karaan wara siran magtahod ka matood nga Diyos bisan ya hinipid nga lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos ani ya indaradara niran doro ka kamingawan. Na, iton nga lagkaw nahinang nga kindal na mga kanding dazaw masazon paghipid. Kay inhinang ni Moysis iton kay may haodan nga inpakita kanangiza na Diyos.

45Na, pagkamola ni Moysis si Hoswi ya ilis. Kamhan pagdateng nin Hoswi ka kalopaan nga insaad na Diyos ka kantang mga karaan indara sab niran iton nga lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan inbogaw na Diyos ya mga lain tao nga nagahela doro. Kamhan imbilin niran ya lagkaw doro hangtod ka paghari ni Dabid kaniran. 46Kamhan mintabang ya Diyos kan Dabid ka pagpakadaeg ka toong mga kaaway. Kamhan minhangzo si Dabid ka Diyos nga nagalaong nga Diyos, kon mahimo togotan mo hao ka paghinang ka dakolang lagkaw para kanmo nga Diyos ni Hakob nga kanaming karaan. 47Piro si Salomon nga maanak ni Dabid ani ya nakahinang kaiton. 48Kamhan ya matood nga Diyos diri gazed magkinahanglan ka paghela dalem ka lagkaw nga inhinang na tao kay kawandini pen minsoyat ya propita na Diyos nga 49wani ya inlaong na Diyos mahitenged ka toong kaogaringen nga ya langit ani ya kanaong lo-toanan ka paghari. Kamhan ya kalibotan ani ya pahimlazanan na kanaong paa. 50Bisan ono ya lagkaw nga inhinang mazo kolang pen iton ka paghela kanao kay hao ya maghinangay ka langit daw tibolos kalibotan. Ani ini ya insoyat na karaang propita.

51Kamhan indogangan ni Istiban pagpanaba kaniran nga nagalaong nga kamong tanan, magahi gazed ya kamazong otok. Bisan mga Yodayo kamo minbiza kamo ka Diyos. Insopak mazo pag-onay ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos singed ka batasan na kamazong mga karaan. 52Daw may propita nga wara madaegdaeg na kamazong mga karaan? Inpatay niran ya mga sinogo na Diyos nga minpakahagdam kaniran ka pagdateng na toong Sogoonon nga waray sala. Kamhan kamo ya min-edlaw daw minpatay kanangiza. 53Kamo ya mga mindawat ka mga sogo na Diyos nga indara na sinogo na Diyos piro wara kamo magtoman kaiton. Ani ini ya pagsambag ni Istiban dizan ka mga oloolo nga Yodayo.

54Pagpakabati na mga sakop na labaw nga pari nagapangageet siran ka kanirang ngipen ka kazehet. 55Kamhan inharian si Istiban na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Paghangad naiza nakitan naiza ya Diyos nga madazaw selengan daw si Hisos nga nagatindeg dizan ka too na Diyos. 56Kamhan minlaong si Istiban nga magseleng kamo! Nakitan nao ya langit nga naabri di daw si Hisos nga nagatindeg dizan ka too na Diyos!

57Kamhan insampenan niran ya kanirang talinga dazaw diri makabati ka toong saba. Naninggit siran kay dakola ya kazehet niran kan Istiban. Kamhan mindengan sirang tanan pagdasmag kanangiza. 58Kamhan intolod niran iza dizan ka logwa na siyodad kamhan inpamook. Kamhan dizan ka batan-en nga si Saolo inpabantazan na mga saksi ya kanirang mga bado dazaw masazon pagpook. 59Pagpamook pen niran kan Istiban minhawag iza nga Ginoong Hisos, dawatan di mo ya kanaong ispirito kay mapatay di hao! 60Paglohod naiza mabaskeg ya toong saba ka paghawag nga Ginoo, diri ko magtaremdem ka inhinang niran kanao. Pagkakamhan naiza pagpanaba napatay iza. Ani ini ya kaazi ni Istiban.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index