Search form

Mga Kaazi 7:10

10Kamhan bisan nagaazi si Hosi ka mga masiet nga kalised intabangan iza na Diyos. Kamhan inhatagan iza na Diyos ka dakolang kahagdamanan. Kamhan si Paraon nga hari ka mga taga Ihipto nakaangay iza kan Hosi. Kamhan inpagobirnador ni Paraon si Hosi daw inpabantay ka tanan mga betang naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index