Search form

Mga Kaazi 7:11

11Na, pagkagobirnador ni Hosi ka lopa nga Ihipto may pihit ka tibolos Ihipto daw ya lopa nga Kanaan. Kamhan masara gazed ya kabengtas na tanan mga tao. Waray makaen nin Hakob nga kantang mga karaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index