Search form

Mga Kaazi 7:12

12Na, pagpakabati ka ni Hakob nga may dinapog nga makaen doro ka lopa nga Ihipto inpakaro naiza ya kantang mga karaan doro dazaw makapalit siran ka makaen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index