Search form

Mga Kaazi 7:13

13Na, ka ikadowa niran pagbisita doro minpakilala si Hosi kaniran nga hao ya kamazong gipos-an nga silaong mazo nga patay di. Minpakilala isab kan Paraon nga maglomon siran daw si Hosi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index