Search form

Mga Kaazi 7:17

17Na, pagkaarani ka na tirmino nga tomanen na Diyos ya toong saad kan Abraham ka paghatag ka pagpanag-iza ka lopa nga Kanaan ka toong mga kaliwatan mindogang di gazed ka pagtaed ya kantang mga angay doro ka lopa nga Ihipto kay nadogay di siran paghela doro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index