Search form

Mga Kaazi 7:19

19Kamhan inlimbongan na hari ya kantang mga angay. Indaegdaeg siran nga kantang mga karaan. Kamhan insogo siran ka pagbiza ka kanirang mga masoso doro ka oma dazaw mapatay siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index