Search form

Mga Kaazi 7:2

2Kamhan si Istiban mindiskorso pagsambag kaniran nga nagalaong nga kamo nga mga kaibahan nao daw kamalaasan! Pagpanalinga kamo kay anpataremdem hao kamazo kon ono ya kaazi na kantang mga karaan. Ya Diyos nga nagahela daked ka langit minkarini iza ka kantang karaan nga si Abraham ka nagahela pen iza doro ka lopa nga Misopotamya, wara pen iza maglaling doro ka longsod nga Haran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index