Search form

Mga Kaazi 7:20

20Na, ka nagahinang pen ya hari kaiton nga maonga natao di si Moysis nga naazakan na Diyos. Keteb ka tolong ka bolan ya pagtago kan Moysis na toong ginikanan dizan ka kanirang lagkaw dazaw diri patazen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index