Search form

Mga Kaazi 7:25

25Kay silaong ni Moysis nga ya toong mga angay nahagdam siran daan nga iza ya insogo na Diyos ka pagtabang kaniran ambaza kay wara siran makasabot.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index