Search form

Mga Kaazi 7:26

26Pagsonod nga ka aldaw nakitan naiza ya toong mga angay nga nagaaway sirang dowa. Kamhan minbaheg iza kaniran ka paghosay nga nagalaong nga mga higara, abay kamo pag-away kay maglomon sa kamo!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index