Search form

Mga Kaazi 7:27

27Kamhan ya isa nga minpakig-away ka toong iba mintolod iza kan Moysis daw nagalaong nga sin-oy minpili kanmo ka pagbeet daw paghokom kanami?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index