Search form

Mga Kaazi 7:3

3Kamhan minsogo ya Diyos kan Abraham nga nagalaong nga Abraham, bemelag ko naa ka kanmong mga lomon. Kamhan pomanaw ko dini ka kanmong hel-anan. Maglaling ko ngaro ka lopa nga ipakita nao kanmo. Ani ini ya sogo na Diyos kan Abraham.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index