Search form

Mga Kaazi 7:30

30Na, pagdateng ka kap-atan nga ka toig ka doro di si Moysis ka kamingawan nga bobong nga Sinay inpakadizan na Diyos kan Moysis ya toong sinogo dizan ka sagbet nga minlaga di.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index