Search form

Mga Kaazi 7:31

31Pagpakakita ka ni Moysis kaiton nga sinogo nabereng iza kon ono iton. Kamhan min-arani iza ka sagbet dazaw sosihen. Kamhan nabatian naiza ya saba na Diyos nga nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index