Search form

Mga Kaazi 7:32

32Hao ya Diyos nga hawagenen na kanmong mga karaan. Hao ya Diyos ni Abraham daw si Isak daw si Hakob nga kanmong kaapoan. Kamhan nagapidpid gazed ya lawas ni Moysis ka kahaldek. Wara iza magpadazon pagseleng ka sagbet.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index