Search form

Mga Kaazi 7:33

33Kamhan minsogo ya Diyos kan Moysis nga kaw-en mo ya kanmong mga sinilas kay madazaw ya lopa nga intindegan mo kay dini hao kanmo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index