Search form

Mga Kaazi 7:34

34Mahagdam hao nga koman dakola gazed ya kalised na kanaong mga sakop doro ka lopa nga Ihipto. Nabatian disab nao ya kanirang paghangzo kanao. Agon minkarimbaba di hao kay antabang hao kaniran. Komarini ko naa kay pakarohon nao iko ngaro ka Ihipto. Ani ini ya sogo na Diyos kan Moysis.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index