Search form

Mga Kaazi 7:36

36Kamhan si Moysis ya mintoldo kaniran pagpanaw niran garing ka lopa nga Ihipto. Keteb ka kap-atan nga ka toig doro ka Ihipto daw doro ka dagat nga inngaranan ka Mararag daw doro ka kamingawan minhinang iza ka mga madazaw nga kaberenganan kay timaan iton nga labaw ya Diyos ka gahem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index