Search form

Mga Kaazi 7:37

37Kamhan si Moysis ani disab ya minpakahagdam ka kantang karaan nga taga Israil nga nagalaong nga dini kamazo pilien pen na Diyos ya isang propita singed ka pagpili naiza kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index