Search form

Mga Kaazi 7:39

39Piro ya kantang mga karaan diri siran ansogot kan Moysis. Minsopak siran kanangiza kay naazak siran pagbalik ka lopa nga Ihipto.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index