Search form

Mga Kaazi 7:40

40Kamhan ka daked pen si Moysis ka bobong nga Sinay minhangzo siran kan Aron nga kanirang pari nga nagalaong nga hinangen mo kanami ya mga diyosdiyos dazaw may anhon-a kanami pagpanaw dini ka kamingawan kay wara kami mahagdam kon hain wani si Moysis nga mindara kanta garing ka lopa nga Ihipto.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index