Search form

Mga Kaazi 7:42

42Kamhan imbizaan siran na Diyos. Inpasagdan siran naiza ka paghawag ka bolan daw sega daw ya mga bitoon. Ani ya nakatoman ka insoyat na mga propita na Diyos mahitenged ka batasan na mga kataohan nga taga Israil nga nagalaong nga kamo nga mga kaliwatan ni Israil, ka waro pen kamo ka kamingawan ka kap-atan nga ka toig diri kon hao ya inhawag daw haladan mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index