Search form

Mga Kaazi 7:43

43Kay nagadaradara kamo ka lalagkaway nga hel-anan na kamazong diyos nga si Molok daw ya hitsora na bitoon nga kamazong diyos nga si Ripan. Siran ya mga diyos nga inhinang mazo dazaw hawagen. Agon ipabihag ta kamo doro ka aro bali pen ka lopa nga Babilonya. Ani ini ya insoyat na mga karaang propita na Diyos mahitenged ka kantang mga karaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index