Search form

Mga Kaazi 7:44

44Kamhan ya kantang mga karaan wara siran magtahod ka matood nga Diyos bisan ya hinipid nga lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos ani ya indaradara niran doro ka kamingawan. Na, iton nga lagkaw nahinang nga kindal na mga kanding dazaw masazon paghipid. Kay inhinang ni Moysis iton kay may haodan nga inpakita kanangiza na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index