Search form

Mga Kaazi 7:45

45Na, pagkamola ni Moysis si Hoswi ya ilis. Kamhan pagdateng nin Hoswi ka kalopaan nga insaad na Diyos ka kantang mga karaan indara sab niran iton nga lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan inbogaw na Diyos ya mga lain tao nga nagahela doro. Kamhan imbilin niran ya lagkaw doro hangtod ka paghari ni Dabid kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index