Search form

Mga Kaazi 7:46

46Kamhan mintabang ya Diyos kan Dabid ka pagpakadaeg ka toong mga kaaway. Kamhan minhangzo si Dabid ka Diyos nga nagalaong nga Diyos, kon mahimo togotan mo hao ka paghinang ka dakolang lagkaw para kanmo nga Diyos ni Hakob nga kanaming karaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index