Search form

Mga Kaazi 7:48

48Kamhan ya matood nga Diyos diri gazed magkinahanglan ka paghela dalem ka lagkaw nga inhinang na tao kay kawandini pen minsoyat ya propita na Diyos nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index