Search form

Mga Kaazi 7:5

5Kamhan pagdateng ni Abraham dini kaini nga lopa wara pen maghatag ya Diyos kanangiza ka pagpanag-iza ka bisan isa ka nga kalakang ka lopa. Kamhan bisan wara pen ya maanak ni Abraham minsaad ya Diyos kanangiza nga nagalaong nga kamo daw ya kanmong mga kaliwatan tagan nao kamo ka pagpanag-iza kaini nga lopa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index